کلیدواژه‌ها: آفتاب

پرتوی از قرآن جلد ششم؛ تفسیر سورۀ شمس