کلیدواژه‌ها: ابتر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ کوثر