کلیدواژه‌ها: ارتجاع

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
پرتوی از قرآن (جلد سوم)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۶۹ تا ۸۰
درس‌های قرآنی؛ تفسیر سورۀ حمد
درس‌های قرآنی؛ پرستش