کلیدواژه‌ها: ارتش ملی

تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش