کلیدواژه‌ها: اصحاب فیل

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفیل