کلیدواژه‌ها: اعتصاب سراسری سال 57

درخواست پایان اعتصاب تولیدکنندگان مواد غذایی