کلیدواژه‌ها: افسران ارتش

تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش