کلیدواژه‌ها: اقرا

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العلق آیات ۹ تا ۱۹
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العلق آیات ۱ تا ۸