کلیدواژه‌ها: الفت قریش

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قریش