کلیدواژه‌ها: بخشش

مراجعۀ فرماندۀ نظامی قزوین به آیت‌الله طالقانی
درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی