کلیدواژه‌ها: برهان

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۵۲ تا ۶۸
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ پاسخ به سؤالاتی درباره نظریه تکامل
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ داستان دوست دانشجو