کلیدواژه‌ها: بطلمیوس

سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ پاسخ به سؤالاتی درباره نظریه تکامل