کلیدواژه‌ها: تأخیر بازگشت امام به کشور

پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید