کلیدواژه‌ها: تذکار

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۱ تا ۱۰