کلیدواژه‌ها: تکذیب

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ ماعون
پرتوی از قرآن جلد ششم؛ تفسیر سورۀ شمس