کلیدواژه‌ها: جادو

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفلق