کلیدواژه‌ها: جزء سی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ کافرون