کلیدواژه‌ها: جمود دینی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۸۵ و ۲۸۶