کلیدواژه‌ها: حضرت خدیجه

درس‌های قرآنی؛ طهارت و پاکیزگی باطن
دختر نبوت، زوجۀ عظمت، بانوی عصمت، مادر شهادت