کلیدواژه‌ها: حمایت از ارتش

تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش