کلیدواژه‌ها: خاورمیانه

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۱۰ تا ۱۲۰