کلیدواژه‌ها: خلیفه

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۳ و ۳۴
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۰ تا ۳۲
شرحی بر تنبیه الامه و تنزیه المله
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ ولادت امام علی (ع)