کلیدواژه‌ها: داروین

درس‌های قرآنی؛ تفسیر سورۀ حمد
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۰ تا ۳۲
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ پاسخ به سؤالاتی درباره نظریه تکامل