کلیدواژه‌ها: دنیاطلبی

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ النازعات، آیات ۳۷ تا ۴۶