کلیدواژه‌ها: دوشان تپه

محکوم کردن حملۀ مسلحانه به نیروی هوایی