کلیدواژه‌ها: دوندگان

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العادیات