کلیدواژه‌ها: دیر یاسین

تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین