کلیدواژه‌ها: رابغ

به سوی خدا می‌رویم؛ سفر به جده
به سوی خدا می‌رویم؛ در راه مدینه