کلیدواژه‌ها: رسول

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ بینه