کلیدواژه‌ها: روز پسین

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ القارعه