کلیدواژه‌ها: ساواک

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه پنجم
سخنرانی مدرسۀ فیضیه
طرح ویژگی‌های حکومت جدید پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی
استقبال از آیت‌الله طالقانی پس از آزادی
بازداشت سال ۱۳۵۴
استقبال اهالی طالقان از آیت‌الله طالقانی، پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۴۶
زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل