کلیدواژه‌ها: ستارگان

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۶ تا ۱۶
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۱ تا ۵