کلیدواژه‌ها: سرباز

منع آسیب زدن به کاخ‌های شاهنشاهی
پیام به ارتشیان با عنوان فرزندان عزیز ایران
حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب