کلیدواژه‌ها: سرگشتگی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الضحی