کلیدواژه‌ها: سورۀ تبت

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ تبت