کلیدواژه‌ها: سورۀ عبس

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۳۳ تا ۴۲
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۲۴ تا ۳۲
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۱۱ تا ۲۳
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ عبس، آیات ۱ تا ۱۰