کلیدواژه‌ها: سورۀ فلق

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفلق