کلیدواژه‌ها: سورۀ قدر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قدر