کلیدواژه‌ها: شهوت

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۰ و ۶۱
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱ تا ۵
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ انسان سرگردان