کلیدواژه‌ها: شوروی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب
مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»