کلیدواژه‌ها: شکیبایی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العصر
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ البلد، آیات ۱۱ تا ۲۰