کلیدواژه‌ها: صابئی

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۲ تا ۶۶