کلیدواژه‌ها: صعود

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۲ تا ۶۶