کلیدواژه‌ها: صمد

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ توحید