کلیدواژه‌ها: ضحا

پرتوی از قرآن جلد ششم؛ تفسیر سورۀ شمس