کلیدواژه‌ها: طاعت

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ انشراح