کلیدواژه‌ها: طواف

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۶ تا ۱۲۹
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۲۲ تا ۱۲۵
ترجمۀ مناسک حج
به سوی خدا می‌رویم