کلیدواژه‌ها: عذاب

پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ نباء، آیات ۳۸ تا ۴۰
پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ نباء، آیات ۲۷ تا ۳۰
پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ نباء، آیات ۲۱ تا ۲۶
پرتوی از قرآن؛ جلد پنجم، تفسیر سورۀ نباء، آیات ۱ تا ۵
پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۶۵ تا ۱۷۱