کلیدواژه‌ها: عذاب

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ تبت
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ القارعه
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ بروج، آیات ۱۰ تا ۲۲
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انشقاق، آیات ۱۰ تا ۲۵
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۳۸ تا ۴۰
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۲۷ تا ۳۰
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۲۱ تا ۲۶
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۱ تا ۵
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۶۵ تا ۱۷۱
تفسیر سوره بقره آیات ۵ تا ۷ در نشریه دانش‌آموز