کلیدواژه‌ها: عصر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العصر