کلیدواژه‌ها: عقد

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الفلق